Vedtægter for Sønderborg Roklub

§ 1

Navn, hjemsted og stander

Klubbens navn er Sønderborg Roklub. Klubben er stiftet den d. 17. juni 1921 og har hjemsted i

Sønderborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Danmarks

Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

Klubbens stander består af to røde løver, anbragt over hinanden på hvid bund.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke rosport og aktiviteter til rosportens fremme og med udgangspunkt i

fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere

foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i

foreningen.

§ 3

Medlemskab

Klubben tilbyder 3 medlemskaber

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 7 år.

1. Aktive medlemmer

- kan benytte klubbens materiel og faciliteter inden for reglementets rammer og har ret til at deltage

  i klubbens sociale arrangementer

2. Æresmedlemmer

- udpeges af bestyrelsen.

3. Ro-Venner

- er medlemmer af Støtteforeningen Roklubbens Venner. Optages kan aktive roere, tidligere roere, familie og venner med interesse for Sønderborg      Roklub.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens

formålsbestemmelse.

Såfremt Sønderborg Roklub har nået grænsen for sin kapacitet og derfor ikke for tiden kan optage

flere medlemmer, kan disse blive skrevet på en venteliste, og optaget efterhånden som kapaciteten

tillader det.

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske på Roklubbens hjemmeside.

1/7

Indmeldelse er bindende fra den 1. i den måned, hvor indmeldelsen er sket og kan ikke opsiges det

første år.

Ved indmeldelsen får vedkommende adgang til et eksemplar af de gældende vedtægter og

bestemmelser.

Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, som følger af vedtægterne,

herunder adgang til at dyrke idrætten og pligt til at betale kontingent.

Potentielle medlemmer kan i en begrænset periode deltage i klubbens aktiviteter inden

indmeldelsen.

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse eller skift af status skal ske til roklubbens kasserer med en måneds varsel til udgangen

af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse eller skift af status fra aktiv til passiv, er

dette gældende 1 år frem, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra varslerne for ind- og udmeldelse.

Eksklusion af anden grund end kontingentrestance, skal besluttes af en generalforsamling med

mindst 2/3 af de fremmødte repræsenterede stemmer.

§ 6

Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet ved den ordinære generalforsamling.

Kontingentopkrævning sker 1 gang årlig. Kontingentopkrævningen skal sendes ud senest 14 dage

efter generalforsamlingen.

Kontingent opkræves forud ved faktura med indbetalingskort eller ved betalingsservice.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen fritage medlemmer helt eller delvis for betaling af kontingent.

§ 7

Restance

Kontingentet forfalder til betaling senest 8 dage efter modtagelsen af kontingent opkrævningen, er

kontingentet ikke rettidig betalt, rykkes medlemmet pr. telefon, mail eller skriftlig rykker, herefter

skal kontingentet betales inden 8 dage hvis udmeldelse skal undgås.

Har et medlem været slettet for kontingentrestance, skal restancen betales, før optagelse igen kan

ske.

Orientering om, hvornår kontingentet skal betales skal ske via hjemmeside, opslag i

klubhuset, mail og/eller indbetalingskort, som foreningen eventuelt udsender.

§ 8

Reglement, udelukkelse og eksklusion

Medlemmerne må rette sig efter det reglement og de bestemmelser, som er vedtaget af bestyrelsen

eller af Dansk Forening for Rosport.

Ved overtrædelser af det reglement og de bestemmelser, som er vedtaget af bestyrelsen eller af

Dansk Forening for Rosport kan bestyrelsen forbyde roning og/eller formene adgang til klubhuset i

et nærmere fastsat tidsrum.

Finder bestyrelsen det nødvendigt, kan den indstille vedkommende til eksklusion på førstkommende

generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte at medlemmer, der ved overtrædelse af reglementet eller ved grov

uagtsomhed volder skade på, eller tab af klubbens materiel, søges erstatningspligtig overfor

klubben.

Et medlem kan udelukkes såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Et eksemplar af klubbens vedtægter og reglementer skal altid være opslået på et synligt sted i

klubben.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af

foreningens vedtægt.

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær

generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.

Afholdelse af generalforsamling bekendtgøres med mindst fire ugers varsel på roklubbens

hjemmeside og med mail til alle aktive medlemmer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til

bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag,

fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at

dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte

indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som har været

aktivt medlem i mindst 3 måneder inden generalforsamlingen.

Øvrige medlemmer kan deltage i klubbens generalforsamling, men uden stemmeret.

Stemmer afgives personligt eller ved fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog

møde med mere end 2 fuldmagter.

Såfremt der kun er en kandidat til en post, skal generalforsamlingen ved afstemning tilkendegive sin

opbakning.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere.

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

6) Fastsættelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af formand (i lige år)

9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)

10) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ( i lige år)

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen, fordelt som 1. og 2. suppleant

12) Valg af 2 revisorer

13) Valg af 1 revisorsuppleant

14) Eventuelt

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og

som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om

foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Skriftlig afstemning kan forlanges af et stemmeberettiget medlem.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og

underskrives af dirigenten.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når

mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen

fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet, eller såfremt der skal

tages beslutning i.h.t. § 8.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår

krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den

ordinære generalforsamling.

§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3

medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 3

bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen

kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer som er fyldt 18 år.

Udvalg nedsættes af bestyrelsen efter behov.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten som bestyrelsesmedlem, og herefter

fordeler bestyrelsen arbejdsopgaverne imellem sig indtil næste generalforsamling.

Klubben fører protokol for bestyrelsesmøder.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at

vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive årsrapport for

det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til

godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til

foreningens medlemmer sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før

generalforsamlingen.

§ 15

Revision

På den årlige generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år før generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og påse at

beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes

med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og

beholdninger.

Formand og revisorer har adgang til roklubbens bank konti.

§ 16

Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal

låneoptagelse på mere end 1.000.000 kr. mrkt. husprojekt, godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som

påhviler foreningen.

§ 17

Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen

og skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Ved vedtægtsændringer er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de

stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet

5/7

skal der inden 4 uger med mindst 14 dages varsel sammenkaldes til en ny generalforsamling med

samme dagsorden. Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer.

§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt

ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et

sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny

generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal

stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke

almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og

løsøre, skal tilgå.

Revideret på generalforsamlingen d. 24. februar 2022 samt på ekstraordinær generalforsamling d. 16. marts 2022