Reglement

 

01. Almindelige bestemmelser

01.01.

Uden et bestyrelsesmedlems tilladelse må ingen både benyttes, som ikke er i orden og komplet udrustet. Mangler eller defekt udrustning må ikke uden hus- og materialeforvalterens accept erstattes af materiel fra andre både.

01.02.

Det er ikke tilladt at tage både i brug, som af hus- og materialeforvalteren er forsynet med påskriften 'MÅ IKKE BRUGES'.

01.03.

Roere der ikke har aflagt svømmeprøve i indeværende sæson skal bære redningsvest under hele turen.

01.04.

Båden kan helt eller delvist bemandes med roere fra klubber der er tilsluttet Sønderjysk Ronetværk.

 

 

02. Styrmændene

02.01.

Styrmændene udnævnes af bestyrelsen.

02.02.

Mindstekrav for udnævnelse til styrmand:

 

-Korttursstyrmand: Alder 15 år. Bestået korttursstyrmandskursus.

 

-Langtursstyrmand: Kvalifikationer ifølge DFfR's langtursreglement.

02.03.

Ingen både må gå ud, uden at en styrmand påtager sig ledelsen og det dermed forbundne ansvar.

02.04.

Styrmanden har ansvar for, at materiellet at materiellet benyttes og behandles forsvarligt, såvel på land som under turen.

02.05.

Uorden på turen og skødesløshed med materiellet skal indberettes til bestyrelsen.

02.06.

Det er styrmandens ansvar, at båden er i fuldt forsvarlig stand inden turen påbegyndes.

 

 

03. Bådens afgang og hjemkomst

03.01.

Før afgang noteres i rokort:

 

-Bådens navn.

 

-Dato og klokkeslet for afgang.

 

-Bestemmelsessted.

 

-Mandskabets fulde navne.

 

-Evt. gæster skal skrives med fulde navn og hjemhørende klub.

 

-Forventet hjemkomsttidspunkt.

03.02.

Efter hjemkomst noteres i rokort:

 

-Klokkeslet for hjemkomst.

 

-Antal roede kilometer.

03.03.

Fundne eller opståede fejl og mangler ved materiellet noteres i ankeprotokollen. Er manglerne så alvorlige, at båden ikke kan benyttes, skal materialeforvalteren underrettes.

 

 

04. Roningen

04.01.

Rosæsonen går fra standerhejsning til standerstrygning. For roning uden for rosæsonen: Se paragraf 7.

04.02.

Det daglige roområde begrænses mod nord af en linie der forbinder Ballebro - Kompasafmærkningen på Snogbæk Hage - Stevning Nor, og mod syd af en linie der forbinder bunden af Vemming Bund - kompasafmærkningen på Østerhage - Høruphav Roklub.

04.03.

Der må ikke roes gennem klapfaget på Chr. X bro inden for broens åbningstider.

04.04.

Et hold består af en styrmand og et fuldtalligt mandskab ved årerne. Det er styrmandens ansvar, at båden er forsynet med den nødvendige udrustning bestående af redningsveste, bådshage og øsekar, og at bundpropperne er skruet i.

04.05.

Indtil frironing må ingen roer ro uden en instruktør, og singlesculleroere skal være under opsyn af en instruktør fra bro eller følgebåd.

04.06.

Materiellet skal benyttes og behandles forsvarligt, ikke kun under roningen, men også ved søsætning og ilandtagning, samt når båden ligger på land. Hele holdet skal være instrueret i korrekt brug af materiellet, før det må benyttes.

04.07.

Passagerer må ikke medtages, undtagen i Frem.

04.08.

Båd og årer skal rengøres og aftørres efter hver tur og vaskes/spules hvis det er påkrævet.

04.09.

Hvis der roes mellem solnedgang og solopgang, skal der føres en konstant lysende hvid lygte, eller en elektrisk lygte med hvidt lys skal være ved hånden og vises i så god tid, at sammenstød kan undgås.

 

 

04.10.          Sculler og outriggerroning:

04.10.1.

Ved vandtemperatur under 10 grader, skal roerne bære redningsvest. Afstanden til land må ikke overstige 200 m. Ved vandtemperatur under 15 grader bør der bæres svømmevest under roningen.

04.10.2.

Sculler og outriggerroere skal have aflagt 600 m svømmeprøve i indeværende år.

04.10.3.

Scullerroere skal have aflagt kæntringsprøve, samt bestået scullerfrironing.

 

 

 

 

05. Langtursroning

05.01.

Langtursroning sker, så snart grænserne for det daglige roområde overskrides.

05.02.

Langtursroning er underkastet DFfR’s langtursreglement.

05.03.1

Enhver, der deltager i en langtur, skal have aflagt 300 m svømmeprøve i indeværende år. Deltagerne skal kunne iføre sig redningsvest i vandet, alternativt bære redningsvest under hele turen.

05.03.2

Langtursroning er kun for medlemmer, der har den fornødne styrke og fysik til at ro og skifte under vanskelige vejr og bølgeforhold.

05.04.

I enhver båd, der tager på langtur, skal der være en af bestyrelsen godkendt langtursstyrmand.

05.05.

Bevilling af langture:

Inden for følgende område skal der ikke gives bevilling til langtur af 1 dags varighed:

I nord fra Naldtang til Stegsvig/Dyvig

I syd på Alssiden til drejet på kegnæs og hele Lillehav. På Jyllandssiden Broagerland til Brunsnæs.

Enhver anden langtur i roklubbens både skal bevilges af et bestyrelsesmedlem. Denne bevilling kan ske ved personlig underskrift eller tlf/mail/sms. Dette skal i så fald noteres i langtursprotokollen.

Det er ikke tilladt at bevilge sin egen langtur.

Alle langture i roklubbens både skal indskrives i rokort og i langtursprotokollen. Ved afbrydelse, forlængelse og ændring af en planlagt rute er styrmanden pligtig til at kontakte et bestyrelsesmedlem, og derved få det skrevet under bemærkninger i protokollen.

 

 

 

 

06. Klubhuset

06.01.

Det er ethvert medlems pligt at medvirke til, at klubhuset og dets omgivelser holdes rent og ryddeligt.

 

 

 

0.7  Vinterroningsreglement

07.01

Generelt:

Vinterroning er udøvelse af roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning i overensstemmelse med DFfR’s ”Vejledning for Vinterroning.”

For vinterroning gælder Sønderborg Roklubs ordinære roreglement med nedenstående skærpelser

07.02

Periode:

Al roning, der udøves mellem standerstrygning til standerhejsning, dog mindst 1. november til 31. marts det følgende år.

Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

07.03

Område:

Der må kun roes i dagligt roområde. Der skal roes så kystnært som muligt og max. 200 meter fra land.

07.04

Udøvere:

Vinterroning kan kun udøves af frigivne roere med den fornødne erfaring, og som er fyldt 15 år. Der skal være aflagt min. 300 meter svømmeprøve indenfor 1 år før indeværende vintersæsons begyndelse.

Enhver, der ønsker at udøve vinterroning, skal godkendes af bestyrelsen ved skriftlig henvendelse. Godkendelsen gælder for et år ad gangen.

Medlemmer mellem 15 og 18 år skal i deres ansøgning til bestyrelsen desuden vedlægge forældres/værges accept med underskrift.

Vinterroere skal i forbindelse med godkendelse registreres af bestyrelsen. I sammenhæng med godkendelsen skal roeren gøres bekendt med klubbens vinterroningsreglement samt sikkerhedsprocedurer for vinterroning, og roeren er forpligtiget til at rette sig efter disse.

Ved overtrædelse af vinterroreglementet inddrages retten til vinterroning.

Det forventes, at gæsteroere er godkendt af deres egen roklub til vinterroning, og at de iøvrigt overholder Sønderborg Roklubs regler for vinterroning.

 

07.05

Sikkerhed:

Under vinterroning skal alle være iført redningsvest på hele turen, og der skal bæres beklædning, der er tilpasset vejrforholdene.

Rodistance og hjemkomsttidspunkt skal være realistisk – der må ikke lægges væsentlig ekstra tid til turen.

Der skal medbringes mobiltelefon, som er let tilgængelig i tilfælde af behov for kontakt til bestyrelsen/beredskabstyrelsen.

Vejrforholdene skal være forsvarlige, hvor der forud for roture tages højde for risici som vand– og lufttemperatur, sigtbarhed og vind. Der må ikke roes, når der er is eller risiko for isdannelse i farvandet.

Bådens ansvarshavende styrmand skal minimum være korttursstyrmand med 1 års erfaring i denne funktion.

Bådens ansvarshavende styrmand bærer alene det juridiske og økonomiske ansvar ved uberettiget alarmering til ALARM 112.

Det er ikke tilladt at tage ud at ro uden at informere et bestyrelsesmedlem via SMS ved såvel afgang som hjemkomst. Bestyrelsesmedlemmet er forpligtiget til at følge op på, om roerne er kommet hjem.

Vinterroning må aldrig udøves alene.

Outrigger roning er ikke tilladt i vinterhalvåret.

07.06

Materiel:

Der må kun roes i de af materialeforvalteren godkendte inrigger både.

 

 

 

 

 

Revideret af bestyrelsen februar 2019