Reglement/Regulations

 

01. Almindelige bestemmelser

01.01.

Uden et bestyrelsesmedlems tilladelse må ingen både benyttes, som ikke er i orden og komplet udrustet. Mangler eller defekt udrustning må ikke uden hus- og materialeforvalterens accept erstattes af materiel fra andre både.

01.02.

Det er ikke tilladt at tage både i brug, som af hus- og materialeforvalteren er forsynet med påskriften 'MÅ IKKE BRUGES'.

01.03.

Roere, der ikke har aflagt svømmeprøve i indeværende år, skal bære redningsvest under hele turen. Svømmeprøven aflægges i årets første kvartal, typisk i marts, og gælder 1 år.

01.04.

Båden kan helt eller delvist bemandes med roere fra klubber der er tilsluttet Sønderjysk Ronetværk.

 

 

02. Styrmændene

02.01.

Styrmændene udnævnes af bestyrelsen.

02.02.

Mindstekrav for udnævnelse til styrmand:

 

-Korttursstyrmand: Alder 15 år. Bestået korttursstyrmandskursus.

 

-Langtursstyrmand: Kvalifikationer ifølge DFfR's langtursreglement.

02.03.

Ingen både må gå ud, uden at en styrmand påtager sig ledelsen og det dermed forbundne ansvar.

02.04.

Styrmanden har ansvar for, at materiellet at materiellet benyttes og behandles forsvarligt, såvel på land som under turen.

02.05.

Uorden på turen og skødesløshed med materiellet skal indberettes til bestyrelsen.

02.06.

Det er styrmandens ansvar, at båden er i fuldt forsvarlig stand inden turen påbegyndes.

 

 

03. Bådens afgang og hjemkomst

03.01.

Før afgang noteres i rokort:

 

-Bådens navn.

 

-Dato og klokkeslet for afgang.

 

-Bestemmelsessted.

 

-Mandskabets fulde navne.

 

-Evt. gæster skal skrives med fulde navn og hjemhørende klub.

 

-Forventet hjemkomsttidspunkt.

03.02.

Efter hjemkomst noteres i rokort:

 

-Klokkeslet for hjemkomst.

 

-Antal roede kilometer.

03.03.

Fundne eller opståede fejl og mangler ved materiellet noteres i ankeprotokollen. Er manglerne så alvorlige, at båden ikke kan benyttes, skal materialeforvalteren underrettes.

 

 

04. Roningen

04.01.

Rosæsonen går fra standerhejsning til standerstrygning. For roning uden for rosæsonen: Se paragraf 7.

04.02.

Det daglige roområde begrænses mod nord af en linie der forbinder Ballebro - Kompasafmærkningen på Snogbæk Hage - Stevning Nor, og mod syd af en linie der forbinder bunden af Vemming Bund - kompasafmærkningen på Østerhage - Høruphav Roklub.

04.03.

Der må ikke roes gennem klapfaget på Chr. X bro inden for broens åbningstider.

04.04.

Et hold består af en styrmand og et fuldtalligt mandskab ved årerne. Det er styrmandens ansvar, at båden er forsynet med den nødvendige udrustning bestående af redningsveste, bådshage og øsekar, og at bundpropperne er skruet i.

04.05.

Indtil frironing må ingen roer ro uden en instruktør, og singlesculleroere skal være under opsyn af en instruktør fra bro eller følgebåd.

04.06.

Materiellet skal benyttes og behandles forsvarligt, ikke kun under roningen, men også ved søsætning og ilandtagning, samt når båden ligger på land. Hele holdet skal være instrueret i korrekt brug af materiellet, før det må benyttes.

04.07.

Passagerer må ikke medtages, undtagen i Frem.

04.08.

Båd og årer skal rengøres og aftørres efter hver tur og vaskes/spules hvis det er påkrævet.

04.09.

Hvis der roes mellem solnedgang og solopgang, skal der føres en konstant lysende hvid lygte, eller en elektrisk lygte med hvidt lys skal være ved hånden og vises i så god tid, at sammenstød kan undgås.

 

 

04.10.          Sculler og outriggerroning:

04.10.1.

Ved vandtemperatur under 10 grader, skal roerne bære redningsvest. Afstanden til land må ikke overstige 200 m. Ved vandtemperatur under 15 grader bør der bæres svømmevest under roningen.

04.10.2.

Sculler og outriggerroere skal have aflagt 600 m svømmeprøve i indeværende år.

04.10.3.

Scullerroere skal have aflagt kæntringsprøve, samt bestået scullerfrironing.

 

 

 

 

05. Langtursroning

05.01.

Langtursroning sker, så snart grænserne for det daglige roområde overskrides.

05.02.

Langtursroning er underkastet DFfR’s langtursreglement.

05.03.1

Enhver, der deltager i en langtur, skal have aflagt 300 m svømmeprøve i indeværende år. Deltagerne skal kunne iføre sig redningsvest i vandet, alternativt bære redningsvest under hele turen.

05.03.2

Langtursroning er kun for medlemmer, der har den fornødne styrke og fysik til at ro og skifte under vanskelige vejr og bølgeforhold.

05.04.

I enhver båd, der tager på langtur, skal der være en af bestyrelsen godkendt langtursstyrmand.

05.05.

Bevilling af langture:

Inden for følgende område skal der ikke gives bevilling til langtur af 1 dags varighed:

I nord fra Naldtang til Stegsvig/Dyvig

I syd på Alssiden til drejet på kegnæs og hele Lillehav. På Jyllandssiden Broagerland til Brunsnæs.

Enhver anden langtur i roklubbens både skal bevilges af et bestyrelsesmedlem. Denne bevilling kan ske ved personlig underskrift eller tlf/mail/sms. Dette skal i så fald noteres i langtursprotokollen.

Det er ikke tilladt at bevilge sin egen langtur.

Alle langture i roklubbens både skal indskrives i rokort og i langtursprotokollen. Ved afbrydelse, forlængelse og ændring af en planlagt rute er styrmanden pligtig til at kontakte et bestyrelsesmedlem, og derved få det skrevet under bemærkninger i protokollen.

 

 

 

 

06. Klubhuset

06.01.

Det er ethvert medlems pligt at medvirke til, at klubhuset og dets omgivelser holdes rent og ryddeligt.

 

 

 

0.7  Vinterroningsreglement

07.01

Generelt:

Vinterroning er udøvelse af roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning i overensstemmelse med DFfR’s ”Vejledning for Vinterroning.”

For vinterroning gælder Sønderborg Roklubs ordinære roreglement med nedenstående skærpelser

07.02

Periode:

Al roning, der udøves mellem standerstrygning til standerhejsning, dog mindst 1. november til 31. marts det følgende år.

Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

07.03

Område:

Der må kun roes i dagligt roområde. Der skal roes så kystnært som muligt og max. 200 meter fra land.

07.04

Udøvere:

Vinterroning kan kun udøves af frigivne roere med den fornødne erfaring, og som er fyldt 15 år. Der skal være aflagt min. 300 meter svømmeprøve indenfor 1 år før indeværende vintersæsons begyndelse.

Enhver, der ønsker at udøve vinterroning, skal godkendes af bestyrelsen ved skriftlig henvendelse. Godkendelsen gælder for et år ad gangen.

Medlemmer mellem 15 og 18 år skal i deres ansøgning til bestyrelsen desuden vedlægge forældres/værges accept med underskrift.

Vinterroere skal i forbindelse med godkendelse registreres af bestyrelsen. I sammenhæng med godkendelsen skal roeren gøres bekendt med klubbens vinterroningsreglement samt sikkerhedsprocedurer for vinterroning, og roeren er forpligtiget til at rette sig efter disse.

Ved overtrædelse af vinterroreglementet inddrages retten til vinterroning.

Det forventes, at gæsteroere er godkendt af deres egen roklub til vinterroning, og at de iøvrigt overholder Sønderborg Roklubs regler for vinterroning.

 

07.05

Sikkerhed:

Under vinterroning skal alle være iført redningsvest på hele turen, og der skal bæres beklædning, der er tilpasset vejrforholdene.

Rodistance og hjemkomsttidspunkt skal være realistisk – der må ikke lægges væsentlig ekstra tid til turen.

Der skal medbringes mobiltelefon, som er let tilgængelig i tilfælde af behov for kontakt til bestyrelsen/beredskabstyrelsen.

Vejrforholdene skal være forsvarlige, hvor der forud for roture tages højde for risici som vand– og lufttemperatur, sigtbarhed og vind. Der må ikke roes, når der er is eller risiko for isdannelse i farvandet.

Bådens ansvarshavende styrmand skal minimum være korttursstyrmand med 1 års erfaring i denne funktion.

Bådens ansvarshavende styrmand bærer alene det juridiske og økonomiske ansvar ved uberettiget alarmering til ALARM 112.

Det er ikke tilladt at tage ud at ro uden at informere et bestyrelsesmedlem via SMS ved såvel afgang som hjemkomst. Bestyrelsesmedlemmet er forpligtiget til at følge op på, om roerne er kommet hjem.

Vinterroning må aldrig udøves alene.

Outrigger roning er ikke tilladt i vinterhalvåret.

07.06

Materiel:

Der må kun roes i de af materialeforvalteren godkendte inrigger både.

 

 

 

 

 

Revideret af bestyrelsen februar 2019

 

 

Regulations  

 

  1. General provisions

1.1. No broken boats or boats that are not fully equipped must be used without the permission of a board member. Defects or defective equipment must not be replaced by material from other boats without the consent permission from the house and material manager.

1.2. Boats with the inscription 'MUST NOT BE USED' written by the house and material manager, must not be used.

1.3 Rowers who have not taken a swim test during the current year, must wear lifejackets throughout the trip. The swim test is taken typically in March and is valid for 1 year.

1.4. The boat can be wholly or partly manned by rowers from clubs that are connected to Sønderjysk Ronetværk.    

  1. The coxswains

2.1. The coxswains are appointed by the board.

2.2. Minimum requirements for appointment to coxswain:  

- Short-trip coxswain: Age 15 years. Passed short-trip coxswain training.  

- Long-trip coxswain: Qualifications according to DFfR's long-trip regulations.

2.3. No boats must go out without a coxswain assuming the management and the associated responsibility.

2.4. The coxswain is responsible for ensuring that the material is used and handled properly, both on land and during the trip.

2.5. Disruptive behavior on a trip and carelessness with the material must be reported to the board.

2.6 It is the responsibility of the coxswain that the boat is in a fully safe condition before the trip begins.

 

  1. The boat's departure and return home

3.1.  Before departure, please note the following in the rowing card (rokort):    

- The boat's name.    

-Date and departure time.    

-Destination.    

-The crew's full names.    

- If there are guests, please provide their full names and resident club.    

- Expected arrival time. 

3.2  After returning home, please note the following in the rowing card (rokort) 

- The time of return.    

-Number of rowed kilometers. 

3.3.  Faults or deficiencies found in the material are recorded in the “ankeprotokol” (protocol). If the defects are so serious that the boat cannot be used, the material manager must be informed.       

  1. Roning

4.1  The rowing season goes from April till end October. For rowing outside the rowing season: See paragraph 7. 

4.2  The daily rowing area is limited to the north by a line connecting Ballebro - Compass marking on Snogbæk Hage - Stevning Nor, and to the south by a line connecting the bottom of the Vemming Bund - compass marking at Østerhage - Høruphav Roklub. 

4.3.  Rowing through the movable section of Chr. X bridge is prohibeted during the bridge’s opening hours. 

4.4.  A team consists of a coxwain and a full crew at the oars. It is the responsibility of the coxwain that the boat has the necessary equipment consisting of life jackets, boat hooks and scoops and that the bottom plugs are screwed in place. 

4.5.  Until free-rowing, no rowing should be done without an instructor, and single-sculler rowers must be supervised by an instructor from the bridge or follower boat. 

4.6.  The material must be used and handled properly, not only during the rowing, but also during launch and landing, as well as when the boat is on land. The entire team must be instructed in the correct use of the equipment before it can be used. 

4.7.  Passengers must not be included except in Frem.

 4.8.  Boat and oars should be cleaned and wiped after each trip and washed / rinsed if required. 

4.9.  When rowing between sunset and sunrise, a permenantly illuminated white light must be used, or alternatively an electric light with white light must be at hand and displayed in sufficient time to avoid collisions.       

4.10. Sculler and Outrigger Rowing: 

04.10.1.  At water temperatures below 10 degrees, the rower must wear lifejackets. The distance to shore must not exceed 200 m. At water temperature below 15 degrees, life jacket  should be worn during the trip. 

04.10.2.  Sculler and outrigger rowers must have completed 600 m swimming test this year. 

04.10.3.  Sculler rowers must have passed the capsize test, and passed the sculler free-rowing test.

  1. Long-trip rowing

5.1  Long-trip rowing takes place when the boundaries of the daily rowing area are exceeded.

5.2 Long-trip rowing is subject to DFfR's long-trip regulations. 

05.03.1  Anyone taking part in a long trip must have completed the 300 meter swimming test this year. The participants must be able to put on a life jacket in the water, or alternatively carry a life jacket during the entire trip. 

05.03.2 Long-trip rowing are only for members who have the necessary strength and physics to row and change seat in difficult weather and wave conditions. 

5.4  In any boat that goes on a long trip, there must be a long-trip coxswain approved by the board. 

5.5.  Permission for long trips: 

Within the following area, a grant for one-day long-trip is not necessary: 

In the north from Naldtang to Stegsvig / Dyvig 

In the south on the Als side to the turn on Kegnæs and the all of Lillehav. On the Jylland side Broagerland to Brunsnæs. 

Any other trip in the rowing club's boats must be granted by a board member. This grant can be made by personal signature or tel / mail / sms. In this case, this must be noted in the long-trip protocol. 

You are not permitted to grant your own trip. 

All long trips in the rowing club's boats must be noted in rowing cards (rokort) and in the long-trip protocol (langtursprotokollen). When interrupting, prolonging and modifying a planned trip, the coxswain is obliged to contact a board member, and have this added under comments in the protocol.             

  1. Clubhouse

6.1  It is every member's duty to help keep the clubhouse and its surroundings clean and tidy. 

 

7.0 Winter rowing regulations 

7.1  In general: 

Winter rowing is the practice of rowing during the period from November till Aprilin accordance with DFfR's "Guide for Winter Rowing." 

For winter rowing, Sønderborg Rowing Club's ordinary rules apply with the following restrictions 

7.02  Period: 

All rowing performed between  November 1st to March 31rd of the following year. 

Winter rowing must only take place in the period from half an hour after sunrise to half an hour before sunset. 

7.3 

Area: 

Rowing is only permitted in the daily rowing area. Rowing should take place as close to the shore as possible and max. 200 meters from the shore.

Practitioners:

Winter rowing can only be performed by approved rowers with the required experience and must be 15 or older. As a minimum a 300 meter swimming test within 1 year must be completed before the beginning of this winter season. 

Anyone wishing to practice winter rowing must be approved by the board by written request. The approval is valid for one year at a time. 

Members between the ages of 15 and 18 must, in their application to the Board, enclose their parents'/ guardians' approval with a signature. 

Winter rowers must be registered by the board in connection with the approval. In connection with the approval, the rower must be made aware of the club's winter rowing regulations and safety procedures for winter rowing, and the rower is obliged to comply with these. 

In the event of a violation of the winter rowing regulations, the right to winter rowing is lost.

It is expected that guest rowers are approved by their own rowing club for winter rowing, and that they also comply with Sønderborg Rowing Club's regulations for winter rowing.    

7.5 

Safety: 

During winter rowing, everyone must wear a life jacket on the entire trip, and weather appropriate clothes must be worn. 

Rowing distance and time of return must be realistic - no notable extra time should be required for the trip. 

An easily accessible mobile phone should be at hand in case contact with the board / emergency services is needed. 

The weather conditions must be safe and prior to rowing trips, risks such as water and air temperature, visibility and wind should be taken into account. Rowing is not permitted when there is ice or risk of ice formation in the waters. 

The coxswain in charge of the boat must as a minimum be a short-trip coxswain with 1 year of experience in this function. 

The coxswain in charge of the boat is solely responsible for the legal and financial liability for unwarranted contact to emergency services (ALARM 112). 

Rowing is not permitted without informing a board member via SMS of both their departure and return. The board member is obliged to follow up on whether the rowers have come home.

Winter rowing must never be performed alone. 

Outrigger rowing is not allowed during the winter months. 

7.6 

Equipment: 

Rowing is only allowed in the inrigger boats approved by the material manager.

 

                Revised by the Board, February 2019