Forretningsorden for Ro-venner

§ 1 Navn og formål
Navnet er ” Ro –Venner” og er et særskilt medlemmsskab af Sønderborg Roklub. Formålet er at
støtte Sønderborg Roklub med tilskud efter evne, og gennem selskabelighed og sammenkomster
at styrke sammenholdet blandt andre medlemmer og venner af Sønderborg Roklub.


§ 2 Medlemsskab
Optages kan enhver, som omfatter rosporten med interesse. Det kan være aktive roere, tidligere
roere, familie og venner med interesse for Sønderborg Roklub.


§ 3 Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år ved årsmødet.


§ 4 Eksklusion
Eksklusion af et medlem i følge gældende vedtægter for Sønderborg Roklub.


§ 5 Årsmøde
Årsmødet afholdes i første kvartal inden den ordinære generalforsamling i Sønderborg Roklub og
er beslutningsdygtigt, når mindst 10 medlemmer er til stede. Almindelig stemmeflertal er
gældende.


§ 6 Ledelse
På årsmødet vælges 5 medlemmer til et Ro-Ven udvalg, som varetager ”Ro-Venner”’s formål og
interesser. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige år og 2 i ulige år.


§ 7 Ro-Venner’s midler
Ro-Venner har råderet over midlerne på Ro-Ven kontoen. Midlerne anvendes til nødvendig
administration og til fremme af Sønderborg Roklubs tarv. De valgte 5 medlemmer er bemyndiget
til at disponere over Ro-Venner’s midler. Sønderborg Roklub er fuldmagtsgiver til 1 medlem af Ro-
Ven udvalget, som varetager administrationen af Ro-Ven kontoen.


§ 8 Mødeindkaldelse
Indkaldelse til årsmøde og medlemsmøder finder sted mindst 8 dage før.

§ 9 Regnskab
Det påhviler Ro-Ven udvalget at føre et overskueligt regnskab, der revideret forelægges til
godkendelse på årsmødet og som er tilgængeligt i Sønderborg Roklubs årsregnskab forud for den
ordinære generalforsamling i Sønderborg Roklub.


§10 Opløsning
Bestemmelse om Ro-Venners opløsning kan kun vedtages på et årsmøde samt godkendelse på
Sønderborg Roklubs ordinære genralforsamling. Såfremt Ro-Venner opløses, tilfalder Ro-Venners
midler Sønderborg Roklub.

 


Oktober 2022